Kandydaci – rekrutacja uzupełniająca

KANDYDACI – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Kandydaci zakwalifikowani proszeni są o PILNE potwierdzenie woli przyjęcia  w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 poprzez złożenie oryginałów dokumentów:

1.      świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2.      zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

3.      zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – jeśli nie pobrano skierowania na badania prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły
 
lub zgłoszenia rezygnacji.