Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Szkoła prowadzi klasy wielozawodowe dla pracowników młodocianych, tzn., że  warunkiem koniecznym przyjęcia ucznia do szkoły jest posiadanie przez niego podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W klasie uczą się uczniowie różnych zawodów (kształcenie ogólne) w systemie:

  •  kl. I – 3 dni w szkole, 2 dni u pracodawcy,
  • kl. II i kl. III – 2 dni w szkole i 3 dni u pracodawcy.

Praktyczną wiedzę zawodową młodzież zdobywa na zajęciach praktycznych w miejscu pracy, a teoretyczną – na miesięcznych kursach dokształcających w ośrodku dokształcania (zawodowe przedmioty teoretyczne). Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego i mają możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Świadectwa otrzymane po ukończeniu szkoły branżowej umożliwiają nie tylko podjęcie pracy w zawodzie, ale również kontynuowanie kształcenia w branżowych szkołach II stopnia.

Informację o zawodach, w których można się kształcić w szkołach branżowych, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodowych szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000316/O/D20190316.pdf

Pracownicy najczęściej poszukiwani przez  lokalne firmy :

– elektryk

– elektromechanik

– cieśla

– dekarz

– betoniarz – zbrojarz

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

– operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

– mechanik – monter maszyn i urządzeń

– operator obrabiarek skrawających

– ślusarz

– blacharz samochodowy

– lakiernik samochodowy

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– mechanik pojazdów samochodowych

– cukiernik

– piekarz

– kucharz

– sprzedawca

– fryzjer

Informujemy, że w budynku szkoły ma swoją siedzibę Hufiec OHP (parter pokój nr 10), którego pracownicy mogą pomóc w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu i zawarcia umowy o pracę z pracodawcą. Umowę, wraz z oryginałami świadectwa ukończenia i zaświadczeniem o wynikach egzaminu,  zakwalifikowani Kandydaci powinni dostarczyć do szkoły w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.