Branżowa Szkoła I stopnia

Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia jest posiadanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej nauki zawodu, która – zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy (art. 190 – 196), może zostać zawarta przez pracodawcę z osobą, która ukończyła 15 lat lub ukończy 15 lat w roku kalendarzowym, w którym zawierana jest umowa (czyli do końca grudnia 2022r.)

Nauka  w okresie 36 miesięcy (3 lata) obejmuje:

Dokształcanie teoretyczne – pracownik młodociany uczęszcza do Branżowej Szkoły I stopnia i w trakcie zajęć w szkole (ogólne przedmioty) oraz na miesięcznych kursach dokształcających w ośrodkach dokształcania w różnych miastach w Polsce (zawodowe przedmioty teoretyczne) pogłębia swoją wiedzę teoretyczną. Pracownicy młodociani mają obowiązek dokształcać się do ukończenia 18 lat.

Praktyczną naukę zawodu – odbywa się u pracodawcy. Pracownik młodociany może wykonywać tylko prace objęte programem praktycznej nauki zawodu. Wiedza i umiejętności, jakie zdobył pracownik młodociany, są sprawdzane podczas egzaminu zawodowego pod koniec klasy trzeciej. Otrzymując możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  pracownik młodociany ma stać się wykwalifikowanym robotnikiem lub czeladnikiem. Świadectwa otrzymane po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia umożliwiają nie tylko podjęcie pracy w zawodzie, ale również kontynuowanie kształcenia w Branżowych Szkołach II stopnia.

Uczniowie-młodociani pracownicy są zobowiązani do uczęszczania do szkoły jak i zakładu pracy, w którym obowiązuje system urlopów (nie ma wakacji i ferii), zwolnień lekarskich (nie ma usprawiedliwień rodziców) i wynagrodzeń.

Uczniowie uczęszczają do szkoły i pracy wg poniższego systemu

  • kl. I – 3 dni w szkole, 2 dni u pracodawcy,
  • kl. II i kl. III – 2 dni w szkole i 3 dni u pracodawcy.

 

Kształcimy w poniższych zawodach:

– elektryk

– mechanik – monter maszyn i urządzeń

– mechanik pojazdów samochodowych

– cukiernik

– piekarz

– kucharz

– sprzedawca

– fryzjer

 
W sprawie możliwych miejsc praktycznej nauki zawodu i zawarcia umowy z pracodawcą, Rodzicom Kandydatów proponujemy kontakt z pracownikami Hufca OHP działającego na terenie naszej szkoły (parter, pokój nr 10)

Umowę, wraz z oryginałami świadectwa ukończenia i zaświadczeniem o wynikach egzaminu,  zakwalifikowani Kandydaci powinni dostarczyć do szkoły w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.


Informację o zawodach, w których można się kształcić w szkołach branżowych, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodowych szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000316/O/D20190316.pdf

Accessibility Toolbar