Nasza szkoła

14 sierpnia 1964 w budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej przy ulicy Narodowej 25 otwarto Szkołę Rzemiosł Budowlanych, w której rozpoczęło naukę zawodu 200 uczniów. W roku następnym Minister Oświaty otworzył Technikum Budowlane w wyniku czego uruchomione zostały nowe kierunki kształcenia. Warunki pracy nauczycieli i uczniów przy ulicy Narodowej były trudne /złe warunki lokalowe/, dlatego też ówczesny dyrektor szkoły inż. Prokopczyk podjął starania o budowę nowej szkoły. W wyniku jego starań powstał budynek przy ulicy Promyka /dzisiejsza siedziba szkoły/. Głównym wykonawcą było Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego. Inauguracja nowego roku szkolnego 1969/70 odbyła się w nowym budynku, powstało wtedy 3-letnie Technikum Budowlane. Nauczyciele przedmiotów zawodowych opracowali dokumentację, a młodzież w ramach warsztatów wybudowała szatnię. W następnych latach powołano nowe typy szkół.
W 1974 r na swoje 10-lecie szkoła otrzymała sztandar oraz imię Stanisława Staszica. Przez cały czas trwała modernizacja szkoły oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych /budowa obiektów sportowych i budynków warsztatów szkolnych/.
Nasza szkoła zapisała się również w historii miasta Pruszkowa poprzez prace na rzecz miasta /budowa Domu Pedagoga – obecnie MOK, Szpitala Miejskiego, Przedszkola przy ulicy Mostowej/

Do 1989 roku w ramach Zespołu Szkół Budowlanych powołano:

 • Szkołę Przysposobienia do Zawodu
 • Policealne Studium Budowlane
 • Wydział dla Pracujących
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową
 • Szkoły Przyzakładowe
 • Technikum Budowlane
 • Internat

W sumie do 1989 roku różne szkoły tego cenionego Zespołu ukończyło 4656 absolwentów.

31 sierpnia 1998 nastąpiło przekształcenie Zespołu Szkół Budowlanych w Zespół Szkół nr 1, w skład którego weszły:

 • Technikum Budowlane im. St. Staszica
 • Technikum Ochrony Środowiska
 • Liceum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Budowlana
 • Policealne Studium Budowlane

25 stycznia 1999 r. w wyniku reformy oświaty na terenie Zespołu Szkół nr 1 zostaje powołane Gimnazjum nr 2.

28 maja 2002 r. Zespół Szkół nr 1 otrzymuje imię Stanisława Staszica.

25 czerwca 2002 r. zostaje utworzone Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane.

Jednocześnie w latach 1995-2004 uczniowie Technikum Budowlanego i Techniku Ochrony Środowiska biorą udział w kolejnych edycjach konkursu na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów techników budowlanych regionu Mazowsze organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych, w których co roku zdobywamy nagrody i wyróżnienia w dziedzinach: technologia budownictwa, konstrukcje, projektowanie, urbanistyka, prawo budowlane, ochrona środowiska, najlepsza makieta. W roku 1999 i 2000 nasz Zespół Szkół nr 1 jest gospodarzem tego konkursu.

2003 r– odbywa się XVI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczniowie z klasy IV Technikum Budowlanego uzyskują:

 •  Łukasz Bogacki- tytuł laureata
 • Grzegorz Rogosz- tytuł finalisty

2004 r– XVII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych- tytuł finalisty uzyskuje Łukasz Bogacki z klasy V B Technikum Budowlanego

2005 r- XVIII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych- tytuł finalisty uzyskuje Julia Lehr z klasy V A Technikum Budowlanego

Finaliści i laureaci dostali indeksy na Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

W roku szkolnym 2004/2005 odbyła się po raz ostatni „stara matura”. Pożegnaliśmy wówczas ostatnich absolwentów 4-letniego Liceum Ekonomicznego i 5-letniego Technikum Budowlanego. Jednocześnie uczniowie Liceum Profilowanego i 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego musieli zmierzyć się z całkowicie odmienną wersją egzaminu dojrzałości tzw. „nową maturą”.

2005 r Przekształcenie Policealnego Studium Budowlanego w Szkołę Policealną.

2006r Powołanie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży i Dorosłych.

Od 2000 r. w Zespole działa corocznie sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a nasi uczniowie są wolontariuszami; od lat 90 – tych prężnie działający Samorząd szkolny włącza uczniów w liczne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt, a także akcje na rzecz ochrony środowiska.

W 2006 r. wznowiono nabór do Technikum Budowlanego, a w latach 2008 -2010 na pozostałe kierunki kształcenia w Technikum: technik ochrony środowiska, technik informatyk, technik ekonomista.

2009 -2013 zmiany organizacyjne związane z reformą szkolnictwa i sieci szkół w powiecie.

W skład Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica wchodzą:

 • Publiczne Gimnazjum Nr2
 • Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe
 • Szkoła Policealna dla dorosłych.

2011 r. wykonano termomodernizację budynku szkoły i nową elewację.

2012 r. przeprowadzono po raz pierwszy nabór kandydatów do zawodu: technik pojazdów samochodowych.

2009 – 2013 szkoła, w partnerstwie z firmą STRABAG, realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”, który w sposób nieoceniony przyczynił się do podniesienia jakości, efektywności oraz atrakcyjności kształcenia zawodowego i ogólnego w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, a także pomógł uczniom uwierzyć w siebie i otworzyć na nowe doświadczenia. Świadczą o tym wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe abiturientów Technikum w latach 2010 -2013, a także dalsze losy Absolwentów. Ok. 20% uczniów zdobyło międzynarodowe certyfikaty językowe i komputerowe.

W ramach projektu utworzono nową pracownię informatyczną, wyposażono w nowoczesny sprzęt laboratorium chemii i ochrony środowiska, pracownie: biologii i ekologii, fizyki, budownictwa.

Do pozostałych pracowni kształcenia ogólnego i zawodowego zakupiono tablice interaktywne, rzutniki, komputery, specjalistyczne programy komputerowe i pomoce dydaktyczne, a księgozbiór biblioteki szkolnej został wzbogacony o ok.1000 podręczników.

X.2014 –  obchody 50-lecia istnienia szkoły.

2014/15 – zakończenie budowy boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal.

2014/15 – realizacja dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

 • IX.2014 – VIII.2015 – „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” – dla 55 uczniów, wartość : 551 444 zł.  Zajęcia poprawiające umiejętności kluczowe, szkolenia zawodowe z zakresu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dodatkowe praktyki i staże, doradztwo zawodowe, przygotowanie do otwarcia nowego w kierunku kształcenia w Technikum, zakup sprzętu i pomocy.
 • IX.2014 – VIII.2015  – „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” – dla 147 uczniów Technikum dla zawodów technik informatyk, ekonomista i pojazdów samochodowych – zajęcia poprawiające umiejętności  kluczowe, kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów poprawiających umiejętności zawodowe, dodatkowe praktyki i staże, dodatkowe wsparcie pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe, zakup sprzętu i pomocy

2015/16 – przeprowadzono po raz pierwszy nabór dla kandydatów do zawodu : technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2016 r. – nowy kierunek kształcenia – technik mechanik.

VIII.2016 – VI.2018 – realizacja  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

„Kalejdoskop kompetencji”  w partnerstwie –  wartość 487 637,50; docelowa liczba beneficjentów: 298 uczniów Gimnazjum i Technikum; cel gł.: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczestników oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy; w ramach projektu: dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i językowych.

29.08.2017 r. przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę Pierwszego Stopnia.

VIII.2017 – XII.2018 – realizacja  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

„Dostosowanie kształcenia zawodowego dla potrzeb mazowieckiego rynku pracy w zakresie IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka” – wartość – 431 975,00zł. – wnioskodawca – firma telekomunikacyjna DAWIS IT Sp. z o.o, partner – Z. Sz. nr 1w Pruszkowie . Cel projektu: wykorzystanie doświadczeń wnioskodawcy w obszarze dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla zawodów technik informatyk i teleinformatyk, współpraca z przedsiębiorstwami telekomunikacji, uczelniami wyższymi, staże dla uczniów, szkolenia miękkie oraz doposażenie pracowni

VIII.2017 – VII.2019 – realizacja  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

„Kompetencje – Rozwój – Sukces” – wartość 571 832, 50 zł – cel: dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Technikum w zawodach: technik  budownictwa, ekonomista, pojazdów samochodowych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, informatyk na uczelniach wyższych, w specjalistycznych przedsiębiorstwach branżowych oraz staże zawodowe, zakup doposażenia pracowni dla kierunku technik pojazdów samochodowych w sprzęt umożliwiający  realizację wysokiej jakości kształcenia.

2018 r. – nowy kierunek kształcenia – technik energetyk.

06.2019 r. – ostatni rocznik Gimnazjum opuścił mury szkoły.

16.02.2021 r. – likwidacja Szkoły Policealnej.

Accessibility Toolbar