14 sierpnia 1964 w budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej przy ulicy Narodowej 25 otwarto Szkołę Rzemiosł Budowlanych, w której rozpoczęło naukę zawodu 200 uczniów. W roku następnym Minister Oświaty otworzył Technikum Budowlane w wyniku czego uruchomione zostały nowe kierunki kształcenia. Warunki pracy nauczycieli i uczniów przy ulicy Narodowej były trudne /złe warunki lokalowe/, dlatego też ówczesny dyrektor szkoły inż. Prokopczyk podjął starania o budowę nowej szkoły. W wyniku jego starań powstał budynek przy ulicy Promyka /dzisiejsza siedziba szkoły/. Głównym wykonawcą było Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego. Inauguracja nowego roku szkolnego 1969/70 odbyła się w nowym budynku, powstało wtedy 3-letnie Technikum Budowlane. Nauczyciele przedmiotów zawodowych opracowali dokumentację, a młodzież w ramach warsztatów wybudowała szatnię. W następnych latach powołano nowe typy szkół.
W 1974 r na swoje 10-lecie szkoła otrzymała sztandar oraz imię Stanisława Staszica. Przez cały czas trwała modernizacja szkoły oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych /budowa obiektów sportowych i budynków warsztatów szkolnych/.
Nasza szkoła zapisała się również w historii miasta Pruszkowa poprzez prace na rzecz miasta /budowa Domu Pedagoga – obecnie MOK, Szpitala Miejskiego, Przedszkola przy ulicy Mostowej/

Do 1989 roku w ramach Zespołu Szkół Budowlanych powołano:
.: Szkołę Przysposobienia do Zawodu
.: Policealne Studium Budowlane
.: Wydział dla Pracujących
.: Zasadniczą Szkołę Zawodową
.: Szkoły Przyzakładowe
.: Technikum Budowlane
.: Internat

W sumie do 1989 roku różne szkoły tego cenionego Zespołu ukończyło 4656 absolwentów.

31 sierpnia 1998 nastąpiło przekształcenie Zespołu Szkół Budowlanych w Zespół Szkół nr 1, w skład którego weszły:

– Technikum Budowlane im. St. Staszica

– Technikum Ochrony Środowiska

– Liceum Ekonomiczne

– Zasadnicza Szkoła Budowlana

– Policealne Studium Budowlane

 

25 stycznia 1999 r. w wyniku reformy oświaty na terenie Zespołu Szkół nr 1 zostaje powołane Gimnazjum nr 2.

28 maja 2002 r. Zespół Szkół nr 1 otrzymuje imię Stanisława Staszica.

25 czerwca 2002 r. zostaje utworzone Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane.

 

Jednocześnie w latach 1995-2004 uczniowie Technikum Budowlanego i Techniku Ochrony Środowiska biorą udział w kolejnych edycjach konkursu na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów techników budowlanych regionu Mazowsze organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych, w których co roku zdobywamy nagrody i wyróżnienia w dziedzinach: technologia budownictwa, konstrukcje, projektowanie, urbanistyka, prawo budowlane, ochrona środowiska, najlepsza makieta.

W roku 1999 i 2000 nasz Zespół Szkół nr 1 jest gospodarzem tego konkursu.

 

2003 r– odbywa się XVI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczniowie z klasy IV Technikum Budowlanego uzyskują:

– Łukasz Bogacki- tytuł laureata

– Grzegorz Rogosz- tytuł finalisty

 

2004 r– XVII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych- tytuł finalisty uzyskuje Łukasz Bogacki z klasy V B Technikum Budowlanego

 

2005 r- XVIII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych- tytuł finalisty uzyskuje Julia Lehr z klasy V A Technikum Budowlanego

 

Finaliści i laureaci dostali indeksy na Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

W roku szkolnym 2004/2005 odbyła się po raz ostatni ?stara matura?. Pożegnaliśmy wówczas ostatnich absolwentów 4-letniego Liceum Ekonomicznego i 5-letniego Technikum Budowlanego. Jednocześnie uczniowie Liceum Profilowanego i 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego musieli zmierzyć się z całkowicie odmienną wersją egzaminu dojrzałości tzw. ?nową maturą?.

 

2005 r Przekształcenie Policealnego Studium Budowlanego w Szkołę Policealną.

 

2006r Powołanie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży i Dorosłych.

 

Od 2000 r. w Zespole działa corocznie sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a nasi uczniowie są wolontariuszami; od lat 90 ?tych prężnie działający Samorząd szkolny włącza uczniów w liczne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt, a także akcje na rzecz ochrony środowiska.

 

W 2006 r. wznowiono nabór do Technikum Budowlanego, a w latach 2008 -2010 na pozostałe kierunki kształcenia w Technikum: technik ochrony środowiska, technik informatyk, technik ekonomista.

 

2009 -2013 zmiany organizacyjne związane z reformą szkolnictwa i sieci szkół w powiecie.

 

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica wchodzą:

  • Publiczne Gimnazjum Nr2
  • Technikum
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe
  • Szkoła Policealna dla dorosłych.

 

2011 r. wykonano termomodernizację budynku szkoły i nową elewację.

 

2012 r. przeprowadzono po raz pierwszy nabór kandydatów do zawodu: technik pojazdów samochodowych.

 

2009 ? 2013 szkoła, w partnerstwie z firmą STRABAG, realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ?Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania?, który w sposób nieoceniony przyczynił się do podniesienia jakości, efektywności oraz atrakcyjności kształcenia zawodowego i ogólnego w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, a także pomógł uczniom uwierzyć w siebie i otworzyć na nowe doświadczenia. Świadczą o tym wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe abiturientów Technikum w latach 2010 -2013, a także dalsze losy Absolwentów. Ok. 20% uczniów zdobyło międzynarodowe certyfikaty językowe i komputerowe.

 

W ramach projektu utworzono nową pracownię informatyczną, wyposażono w nowoczesny sprzęt laboratorium chemii i ochrony środowiska, pracownie: biologii i ekologii, fizyki, budownictwa.

 

Do pozostałych pracowni kształcenia ogólnego i zawodowego zakupiono tablice interaktywne, rzutniki, komputery, specjalistyczne programy komputerowe i pomoce dydaktyczne, a księgozbiór biblioteki szkolnej został wzbogacony o ok.1000 podręczników.

 

X.2014 ? obchody 50-lecia istnienia szkoły.

 

2014/15 ? zakończenie budowy boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal.

 

2014/15 ? realizacja dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

  • ? Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii ?
  • ? Nowoczesne kształcenie zawodowe ? nowe możliwości ?

 

2015/16 ? przeprowadzono po raz pierwszy nabór dla kandydatów do zawodu : technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.