Kalejdoskop kompetencji

„Kalejdoskop kompetencji” (w partnerstwie),

VIII.2016 ? VI.2018

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  ? w trakcie realizacji; wartość 487 637,50; docelowa liczba beneficjentów: 298 uczniów Gimnazjum i Technikum; cel gł.: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczestników oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy; w ramach projektu: dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, przedmiotów matematyczno ? przyrodniczych oraz doposażenie pracowni matematyczno ? przyrodniczych i językowych.

Accessibility Toolbar