Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, że w roku szkolnym 2019/20 nie będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021. Kandydaci, którym nie uda się zrekrutować w terminie podstawowym (terminy rekrutacji mają zostać opublikowane w kolejnym rozporządzeniu MEN), mogą ubiegać się o przyjęcie po rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021, o ile szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Wnioski o przyjęcie wraz z załącznikami (LINK) do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com. Wnioski można również składać w wersji papierowej w siedzibie szkoły.
Harmonogram rekrutacji ulegnie zmianie, co zostanie przedstawione przez Ministra Edukacji Narodowej w kolejnym rozporządzeniu. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021:

1. Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów

Wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Zmiany dotyczące sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół (§ 11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

3. Zmiany dotyczące zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do Technikum

Kandydat składa zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku kandydatów, którzy zamierzają kształcić się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 7 ww. rozporządzenia).
Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

Accessibility Toolbar