W oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że terminy egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ulegają zmianie. Tracą moc komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, ogłosi zmieniony harmonogram egzaminów nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.

Wstępnie podane terminy egzaminów: od drugiej połowy czerwca.

Accessibility Toolbar