W oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( oraz wcześniejszym rozporządzeniem z dn.20.03.2020) informuję, że:

  1. Od dnia 1 kwietnia w czasie ograniczenia w funkcjonowaniu szkół pracodawca zwalnia ucznia – młodocianego pracownika z  obowiązku świadczenia pracy  (Art. 15f. USTAWY z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).
  2. W przypadku uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.
  3. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas III Branżowej Szkoły mogą odbywać się w innych terminach niż wcześniej podano. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, ogłosi zmieniony harmonogram egzaminów nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.
  4. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą odbywać się, w tym w formie on-line, do końca roku szkolnego 2019/2020 tj. do sierpnia włącznie. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, uczniowie klas I – II będą mogli uczestniczyć w dwóch turnusach kursów w kolejnym roku szkolnym.

Szkoła ściśle współpracuje z ośrodkami (CKZ, szkoły), które prowadzą turnusy dokształcające. Na dzień 14.04  sytuacja przedstawia się następująco:

  1. uczniowie klas III – ośrodki nie zorganizowały jeszcze turnusów w dwóch zawodach (dotyczy 6. uczniów); czekamy na informacje o terminach;
  2. uczniowie kl. II – w turnusach II° już uczestniczyli uczniowie kształcący się w 4. zawodach; dla uczniów z pozostałych zawodów turnusy, według informacji z ośrodków, będą uruchamiane stopniowo począwszy od 20 kwietnia i w kolejnych tygodniach;
  3. uczniowie klas I – w turnusach I° uczestniczyli już uczniowie kształcący się w 4. zawodach; turnusy dla pozostałych zawodów są uruchamiane przez ośrodki od 15 kwietnia i w kolejnych tygodniach.

O terminach rozpoczynających się turnusów dokształcania teoretycznego dla poszczególnych zawodów, uczniowie/rodzice są i będą powiadamiani bezpośrednio przez wychowawców klas, w miarę napływających na bieżąco informacji.

Accessibility Toolbar