OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w Pruszkowie

sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Technikum

Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie zaprasza Kandydatów – absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych 5-letniego Technikum na rok szkolny 2020/2021.W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie,
  • w przypadku Kandydatów do klasy technik pojazdów samochodowych – również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B

O kolejności przyjęć Kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

W tabeli poniżej podane są zajęcia edukacyjne, z których oceny ze świadectwa – oprócz języka polskiego, matematyki– są brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego:

ZAWÓD Dodatkowe PRZEDMIOTY, z których oceny są punktowane zgodnie z rozporządzeniem
technik budownictwa język angielski, plastyka
technik ekonomista język angielski,  geografia
technik energetyk język angielski,  technika
technik informatyk język angielski,  informatyka
technik pojazdów samochodowych język angielski,  technika
technik teleinformatyk język angielski,  informatyka
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej język angielski,  technika

Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 15 Kandydatów, którzy zdeklarowali się kształcić w tym zawodzie.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 29 kwietnia informuję, że:

  • w roku szkolnym 2019/20 nie będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021;
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 18 sierpnia, rodzic Kandydata zakwalifikowanego informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu (w postaci papierowej lub elektronicznej); właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.. Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

 

Accessibility Toolbar