OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w Pruszkowie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Technikum

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w Pruszkowie sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Technikum

Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie ogłasza nabór Kandydatów – absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych 5-letniego Technikum na rok szkolny 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie,
  • w przypadku Kandydatów do klasy kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych – również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B

O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

W tabeli poniżej podane są zajęcia edukacyjne, z których oceny ze świadectwa – oprócz języka polskiego, matematyki – są brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego:

ZAWÓD

Dodatkowe PRZEDMIOTY, z których oceny są punktowane

technik budownictwa język angielski, plastyka
technik ekonomista język angielski, geografia
technik energetyk język angielski, technika
technik informatyk język angielski, informatyka
technik mechanik język angielski, technika
technik pojazdów samochodowych język angielski, technika
technik teleinformatyk język angielski, informatyka
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej język angielski, technika

Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 15 Kandydatów, którzy zdeklarowali się kształcić w tym zawodzie.

Uwaga

Jednym z warunków przyjęcia do Technikum jest dostarczenie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie. Skierowania na badania będą wydawane od 11 maja do 14 lipca 2020 r. Powyższe zaświadczenie należy dostarczyć do 17 lipca 2020 r. do godz. 10.00. W przypadku, gdy wyznaczony termin badania u lekarza medycyny pracy jest wyznaczony na późniejszy termin, Rodzic Kandydata składa do komisji rekrutacyjnej oświadczenie o dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego niezwłocznie po wykonaniu badania, nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 10.