OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w Pruszkowie

w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Branżowej Szkoły I stopnia

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie zaprasza Kandydatów ze szkół podstawowych do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia.
  2. Rekrutację Absolwentów szkół podstawowych – młodocianych pracowników przeprowadza się na podstawie:
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ,
  • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej nauki zawodu*.
  1. W przypadku większej liczby Kandydatów niż liczba miejsc, dodatkowo brane są pod uwagę wyniki na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  2. są brane pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z:

      języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego.

  1. w przypadku braku oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę ocenę z :

           – techniki – dla zawodów technicznych/mechanicznych,

           – plastyki – dla pozostałych zawodów.

  1. Oceny z ww. zajęć edukacyjnych są przeliczane na punkty według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Uwaga

*Jednym z podstawowych warunków przyjęcia do szkoły jest posiadanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy ( art. 190 – 196) pracodawca może zawrzeć taką umowę z osobą, która ma co najmniej 15 lat lub kończy 15 lat w roku kalendarzowym, w którym zawierana jest umowa.

Umowa z osobą poniżej 15. roku życia, jako młodocianym pracownikiem, może być zawarta przez opiekuna prawnego po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy o woli zatrudnienia Kandydata zakwalifikowanego od 1 września 2020 r. należy dostarczyć do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

W sprawie miejsc praktycznej nauki zawodu,  Rodzicom Kandydatów proponujemy kontakt z pracownikami Hufca OHP działającego na terenie naszej szkoły (parter, pokój nr 10).

Accessibility Toolbar