OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w Pruszkowie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Branżowej Szkoły I stopnia

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w Pruszkowie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Branżowej Szkoły I stopnia

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie informuje Kandydatów ze szkół podstawowych, że do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia przyjmuje się młodocianych pracowników (młodzież do lat 18.)na podstawie:
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ,
  • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej nauki zawodu.
  1. W przypadku większej liczby Kandydatów niż liczba miejsc, dodatkowo brane są pod uwagę wyniki na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  1. W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Branżowej Szkoły I stopnia są brane pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z:

języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego.

W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę ocenę z :

– techniki – dla zawodów technicznych/mechanicznych,

– plastyki – dla pozostałych zawodów.

  1. Oceny z ww. zajęć edukacyjnych są przeliczane na punkty według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)

Uwaga

Jednym z podstawowych warunków przyjęcia do szkoły jest posiadanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy ( art. 190 – 196) pracodawca może zawrzeć taką umowę z osobą, która ma co najmniej 15 lat lub kończy 15 lat w roku kalendarzowym, w którym zawierana jest umowa.

Umowa z osobą poniżej 15. roku życia, jako młodocianym pracownikiem, może być zawarta przez opiekuna prawnego po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy o woli zatrudnienia Kandydata od 1 września 2020 r. należy dostarczyć do 17 lipca 2020 r. do godz. 10.00

W sprawie miejsc praktycznej nauki zawodu, Rodzicom Kandydatów proponujemy kontakt z pracownikami Hufca OHP działającego na terenie naszej szkoły (parter, pokój nr 10).