1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie informuje Kandydatów ze szkół podstawowych i gimnazjów, że do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia (oddzielnie dla absolwentów SP i gimnazjów) przyjmuje się młodocianych pracowników na podstawie:
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej nauki zawodu.
  1. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do Branżowej Szkoły I stopnia są brane pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z:

języka polskiego, matematyki, języka obcego, wychowania fizycznego** lub techniki*/zajęć technicznych ** lub plastyki**.

* szkoła podstawowa

** uczeń wybiera zajęcia (spośród: wych. fiz, technika/zaj. tech., plastyka), z których uzyskał najwyższą ocenę

  1. Oceny z ww. zajęć edukacyjnych są przeliczane na punkty według zasad podanych w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących postępowania rekrutacyjnego.
  2. W przypadku większej liczby Kandydatów niż liczba miejsc, dodatkowo brane są pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego.

Uwaga

Jednym z warunków przyjęcia do szkoły jest posiadanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz art. 130 ustawy Prawo oświatowe pracodawca może zawrzeć taką umowę z osobą, która ma co najmniej 15 lat lub kończy 15 lat w roku kalendarzowym, w którym zawierana jest umowa.

Umowa z osobą poniżej 15. roku życia, jako młodocianym pracownikiem, może być zawarta przez opiekuna prawnego po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Kandydat powinien posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania praktycznej nauki w danym zawodzie. Szkoła wydaje skierowania tylko na badania do celów sanitarno – epidemiologicznych w przypadku takich zawodów, jak: cukiernik, kucharz, piekarz, sprzedawca. Do lekarza medycyny pracy kieruje pracodawca.

Umowę o pracę należy dostarczyć do 24 lipca 2019 r. do godz. 10 tj. dzień przed ogłoszeniem list Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W sprawie miejsc praktycznej nauki zawodu,  Rodzicom Kandydatów proponujemy kontakt z pracownikami Hufca OHP działającego na terenie naszej szkoły (parter, pokój nr 10).

Accessibility Toolbar