OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w Pruszkowie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do Technikum oraz drugim języku obcym nauczanym w oddziałach kształcących w danym zawodzie w Technikum.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie informuje Kandydatów ze szkół podstawowych i gimnazjów, że rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywała się do oddziałów 4-letniego Technikum wg dotychczasowych zasad dla uczniów GIMNAZJÓW  oraz do oddziałów 5-letniego Technikum dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 15 Kandydatów, którzy zdeklarowali się kształcić w tym zawodzie.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.

W tabeli poniżej podane są zajęcia edukacyjne, z których oceny ze świadectwa – oprócz języka polskiego, matematyki, języka obcego – są brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego– oraz język obcy, który jest drugim językiem nauczania w danym zawodzie.

ZAWÓD Dodatkowe PRZEDMIOTY, z których oceny są punktowane JĘZYK OBCY, który jest drugim językiem nauczania w danym zawodzie w Technikum
technik budownictwa plastyka język niemiecki
technik drogownictwa plastyka język niemiecki
technik ekonomista geografia język rosyjski
technik energetyk technika*/zajęcia techniczne język niemiecki
technik informatyk informatyka język francuski
technik mechanik technika*/zajęcia techniczne język niemiecki
technik ochrony środowiska biologia język niemiecki
technik pojazdów samochodowych technika*/ zajęcia techniczne język niemiecki
technik teleinformatyk informatyka język niemiecki
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technika*/ zajęcia techniczne język niemiecki

*szkoła podstawowa

Uwaga

Jednym z warunków przyjęcia do Technikum jest dostarczenie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie. Kandydatom, dla których Technikum w Zespole Szkół Nr1 jest szkołą pierwszego wyboru, skierowania na badania będą wydawane od 21 czerwca 2019. Powyższe zaświadczenie należy dostarczyć do 24 lipca do godz. 10.00.