Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I stopnia oraz Technikum w Zespole Szkół nr 1

Zakwalifikowani:

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Niezakwalifikowani:

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

UWAGA!

W okresie od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić przez zakwalifikowanego kandydata/rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów lub poinformować o rezygnacji z miejsca:

do Technikum
1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

do Branżowej Szkoły I stopnia
1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
3. złożenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub oświadczenia pracodawcy o woli zatrudnienia kandydata i podpisaniu takiej umowy dniem 1 września 2022 r.
4. badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Accessibility Toolbar