W nawiązaniu do nowych ograniczeń dla województwa mazowieckiego informujemy, iż od poniedziałku, 29 marca br. młodzież naszej szkoły kontynuuje naukę w trybie on-line na dotychczasowych zasadach.
Ponadto od 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Technikum realizowane w CKZ Warszawa oraz CKZ Grodzisk Mazowiecki będą odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  czyli w trybie zdalnym.
Dodatkowo od 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r ograniczeniem objęto również uczniów Branżowych Szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracodawca młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe zwalnia go z obowiązku świadczenia pracy.

Zgodnie z artykułem 15f Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia zajęć z przepisów wydanych na podstawie artykułu 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Accessibility Toolbar