HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

5 letniego TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA

w ZESPOLE SZKÓŁ NR1 im. STANISŁAWA STASZICA w PRUSZKOWIE

na rok szk. 2020/2021

  TERMIN
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (drogą elektroniczną  sekretariat@zsnr1-pruszkow.com lub osobiście) od 15 czerwca od godz. 8.00 

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową) od 26 czerwca

do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

wydawanie skierowań na badanie lekarskie Kandydatom do Technikum w ZS Nr 1  oraz skierowań na badania sanepidowskie dla Kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca; od 15 czerwca
do 14 sierpnia 2020 r. 
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach do 4 sierpnia 2020 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje od 31 lipca

do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie, świadectw, zaświadczeń  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu do 11 sierpnia 2020 r.
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.

 

potwierdzenie przez zakwalifikowanego kandydata/rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o egzaminie) oraz w postaci przedłożenia oryginałów zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,a w przypadku kandydata, który chce kształcić się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B; W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

W przypadku Branżowej Szkoły I stopnia – złożenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub oświadczenia pracodawcy o woli zatrudnienia kandydata i podpisaniu takiej umowy dniem 1 września 2020 r.

od  13 sierpnia

do  18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00                                                                                                

 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19 sierpnia do godz. 14.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły Maz. Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc 19 sierpnia 2020 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 sierpnia 2020 r.
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Accessibility Toolbar