TECHNIK BUDOWNICTWA

Kształcenie w Technikum trwa 5 lat

Technikum funkcjonuje w naszej szkole od 1965 r. i z sukcesem przygotowuje fachowców dla rynku pracy. Kształcenie w tego typu szkole umożliwia zdobycie zawodu poświadczonego dyplomem technika oraz świadectwa maturalnego, które pozwala kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W latach 2016 – 2017 szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw wśród najlepszych techników w kraju i otrzymała laur Brązowej Szkoły. Od 2011 r. w ogólnopolskich badaniach Edukacyjnej Wartości Dodanej nasze technikum zajmuje pozycję SZKOŁA SUKCESU, co świadczy o ponadprzeciętnych postępach uczniów i wysokich wynikach na egzaminach maturalnych, w porównaniu z ich rówieśnikami z całego kraju o takim samym potencjale „na wejściu”.

Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny, w tym tablice i monitory interaktywne, a większość pracowni zawodowych – w sprzęt, urządzenia i oprogramowanie komputerowe niezbędne do praktycznej nauki zawodu.

Uczeń jest przygotowywany do  zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranej branży i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie ogólne umożliwia nabycie kompetencji kluczowych i przygotowanie do egzaminów maturalnych.

 Kształcimy w zawodach:

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Budownictwo jako jedna z najbardziej rozwiniętych gałęzi przemysłu na świecie wykazuje ogromne zapotrzebowanie na  osoby o bardzo zróżnicowanych kwalifikacjach. Niemal każdy może znaleźć dla siebie miejsce, zarówno artyści jaki i umysły ścisłe, chemicy, matematycy, fizycy.

Ze względu na ilość powstających nowych obiektów, obiektów istniejących wymagających remontu, oraz ogromną ilość firm produkujących różnego rodzaju komponenty, dodatki i gotowe  wyroby budowlane, w budownictwie tworzy się duża ilość różnorodnych i dobrych miejsc pracy.

Praca w budownictwie jest ciekawa. Każda inwestycja jest inna i wiązać się może z ciekawymi wyzwaniami i poznawaniem nowych ludzi. Budynki przy których projektowaniu lub budowie się pracuje często istnieją potem przez wiele wiele lat, stanowiąc samym swoim istnieniem żywy pomnik dla autorów, szczególnie jeśli są to duże i znane obiekty.

Technik budownictwa ma szeroką wiedzę ogólną o budownictwie, często sięgającą szczegółów wykonania różnorodnych elementów budynków i budowli od fundamentów po dach. Wiedza tego typu często jest porównywalna, a w wielu aspektach nawet większa niż wiedza architekta świeżo po studiach. Z tego powodu technicy są cenionymi majstrami na budowie, asystentami projektantów i kosztorysantami.

Z tego samego powodu technik budownictwa idący na studia budowlane lub architektoniczne może liczyć na to, że będzie mu po prostu łatwiej. Takie przedmioty jak budownictwo ogólne, kosztorysowanie, organizacja robót, jak również część mechaniki budowli w dużej mierze pokrywają się z przedmiotami w technikum.

 

Po ukończeniu szkoły, nawet w przypadku wyboru innej drogi życiowej i kariery zawodowej w całkowicie innej branży, wiedza którą nabywa technik budownictwa może się przydać w życiu codziennym. Każdy prędzej czy później spotka się z koniecznością zaplanowania kupna czy budowy domu, lub remontu. Znajomość technologii wykonywania prac, wymagań i procedur znacznie ułatwi to zadanie.

Rynek zatrudnienia proponuje szeroki wybór ofert z branży budowlanej, ponieważ w ostatnich latach pojawił się deficyt pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe z tego obszaru .
Po ukończeniu kierunku technik budownictwa można rozpocząć pracę w branży budowlanej albo kontynuować edukację na kierunkach: budownictwo, architektura. Po uzyskaniu stopnia magistra i uzyskaniu uprawnień budowlanych można:
• Projektować konstrukcje obiektów budowlanych ( naziemne, podziemne, wodne)
• Kierować budową
• Prowadzić nadzór budowlany
Ustawa Prawo budowlane wyraźnie określa, iż kierownikiem budowy może być jedynie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym albo budowlanym, a dodatkowo musi ona posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

/dr inż. Gabriela Rutkowska, nauczyciel przedmiotów budowlanych,
kierownik Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych SGGW/

Przyszłego technika budownictwa powinna cechować:

 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • dobra pamięć i orientacja przestrzenna;
 • dobry wzrok;
 • cierpliwość;
 • spostrzegawczość;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • brak lęku wysokości;
 • podzielność uwagi;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji;
 • chęć do współdziałania;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Technik budownictwa znajdzie pracę

 • na budowach w przedsiębiorstwach budowlanych;
 • w biurach projektowych i kosztorysowych;
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • w hurtowniach budowlanych;
 • w spółdzielniach mieszkaniowych;
 • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych;
 • w pracowniach konserwacji zabytków;
 • w zakładach produkcji prefabrykatów;
 • w państwowym nadzorze budowlanym;
 • w firmach deweloperskich lub biura nieruchomości;
 • w firmach zarządzających inwestycjami budowlanymi;
 • we własnej firmie.

Szkoła ściśle współpracuje z firmą STRABAG, lokalnymi przedsiębiorstwami z branży budowlanej oraz uczelniami wyższymi tj. SGGW.

W zakresie nauczanych przedmiotów uczniowie nabywają umiejętność:

 1. wykonywanie robót zbrojarsko – betoniarskich
 2. organizacji i kontrolowania robót budowlanych, w tym: analizy warunków gruntowych i zagospodarowania terenu, robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, zadań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką, ocenę wykonania podstawowych robót
 3. sporządzania kosztorysów, wykonywania kalkulacji i ofert przetargowych
 4. posługiwania się dokumentacją techniczną, tworzenia szkiców roboczych i rysunków budowlanych
 5. projektowania elementów konstrukcyjnych budowli
 6. doboru materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonania określonych prac
 7. wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów budowlanych
 8. wykonywania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych

W ramach 5-letniej nauki w Technikum uczniowie realizują m.in.:

 • matematykę na poziomie rozszerzonym
 • 840h zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego
 • 840h zajęć kształcenia zawodowego praktycznego
 • 8 tygodni (280h) praktyk zawodowych w zakładach pracy ( w III i IV klasie)
 • wizyty studyjne i laboratoryjne na uczelniach w zakładach pracy i na budowach
 • egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:
  • BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich koniec klasy III
  • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów koniec I semestru klasy V

 

DOKUMENTY:

Szkolny plan nauczania dla 5 –letniego cyklu – kształcenie zawodowe

Ramowy plan nauczania w Technikum 5-letnim -kształcenie ogólne

Zapoznaj się także z
Informatorem o zawodach szkolnictwa branżowego – technik budownictwa

Accessibility Toolbar