TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kształcenie w Technikum trwa 5 lat

Technikum funkcjonuje w naszej szkole od 1965 r. i z sukcesem przygotowuje fachowców dla rynku pracy. Kształcenie w tego typu szkole umożliwia zdobycie zawodu poświadczonego dyplomem technika oraz świadectwa maturalnego, które pozwala kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W latach 2016 – 2017 szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw wśród najlepszych techników w kraju i otrzymała laur Brązowej Szkoły. Od 2011 r. w ogólnopolskich badaniach Edukacyjnej Wartości Dodanej nasze technikum zajmuje pozycję SZKOŁA SUKCESU, co świadczy o ponadprzeciętnych postępach uczniów i wysokich wynikach na egzaminach maturalnych, w porównaniu z ich rówieśnikami z całego kraju o takim samym potencjale „na wejściu”.

Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny, w tym tablice i monitory interaktywne, a większość pracowni zawodowych – w sprzęt, urządzenia i oprogramowanie komputerowe niezbędne do praktycznej nauki zawodu.

Uczeń jest przygotowywany do  zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranej branży i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie ogólne umożliwia nabycie kompetencji kluczowych i przygotowanie do egzaminów maturalnych.

Kształcimy w zawodach:

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

 

Odnawialne źródła energii to bardzo szeroka dziedzina różnorodnych urządzeń, które pozyskują energię przede wszystkim ze światła słonecznego, ale także z powietrza (energia wiatrowa), z ziemi (energia geotermalna) etc. W związku z tym zakres możliwej do uzyskania wiedzy jest bardzo szeroki. Dlatego proponujemy naukę na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zgodnie z nowymi Warunkami Technicznymi, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, odnawialne źródła energii muszą przynajmniej wspomagać tradycyjne metody grzewcze w nowo powstających domach.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest fachowcem, specjalizuje się w montażu oraz serwisowaniu nowoczesnych instalacji hybrydowych, jednak może także znaleźć zatrudnienie jako doradca klienta lub przedstawiciel handlowy w firmie zajmującej się energetyką odnawialną. Zawód technika energii odnawialnej jest niezwykle przyszłościowy:

 • pozwala łatwo znaleźć dobrze płatną pracę w branży elektroenergetycznej oraz ogólnie w budownictwie
 • nauka w technikum ułatwia zdobycie uprawnień branżowych
 • przygotowuje do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
 • zdane egzaminy zawodowe i zdobycie tytułu technika zwalnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
 • przygotowuje do podjęcia nauki na wyższych uczelniach technicznych; dzięki wcześniejszym podstawom z nauk ścisłych oraz technicznych łatwiej zrozumieć wiedzę na studiach
 • przygotowanie praktycznemu (zdane kwalifikacje zawodowe) i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w branży OZE otwiera wiele drzwi, także do dobrych zarobków

Przyszłego technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinna cechować:

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • samokontrola;
 • ciekawość i dociekliwość;
 • dokładność;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • dokładność i odpowiedzialność za własne działania;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • komunikatywność;
 • gotowość do współdziałania w zespole;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może pracować

 • w firmach projektowych i instalacyjnych tego typu instalacji i urządzeń;
 • w firmach zajmujących się produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych itp.;
 • w firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej;
 • w serwisie urządzeń jako autoryzowany przedstawiciel producenta;
 • w firmach doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii;
 • w biurach konstrukcyjnych;
 • w firmach branży elektrycznej;
 • we własnej firmie

Warunki pracy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:  

 • przeważnie w zespole z nadzorem i asekuracją, rzadko samodzielnie;
 • współpracując w grupie;
 • we wnętrzach obiektów budowlanych lub na zewnątrz budynków, na powierzchni terenu i na wysokości (dach, ściana budynku/hali przemysłowej);
 • w różnych warunkach atmosferycznych;
 • 8 godzin, często w trybie zmianowym;
 • w gotowości na wypadek awarii i nagłych napraw instalacji – pogotowie techniczne;
 • wykonując działania wymagające rozwiązywania problemów technicznych.

Po uzyskaniu świadectwa kwalifikacyjnego „E” technik uprawniony będzie do zajmowania się instalacjami i sieciami energetycznymi o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, montażu.

W zakresie nauczanych przedmiotów uczniowie nabywają umiejętność:

 1. montowania, nadzorowania oraz uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych itp.).
 2. sporządzania wyceny robót (sporządzanie kosztorysów).
 3. wykonywania zadań związanych z monitorowaniem oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (konserwacji oraz napraw)
 4. określania oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko.

Szkoła współpracuje z PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz innymi firmami z branży

W ramach 5-letniej nauki w Technikum uczniowie realizują m.in.:

 • matematykę na poziomie rozszerzonym
 • 840h zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego
 • 840h zajęć kształcenia zawodowego praktycznego
 • 8 tygodni praktyk zawodowych w zakładach pracy (w III i IV klasie)
 • wizyty studyjne i laboratoryjne na uczelniach w zakładach pracy
 • egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:
 • 10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej koniec klasy IV
 • 11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialne j- po I semestrze klasy V 

DOKUMENTY:

Szkolny plan nauczania dla 5 –letniego cyklu – kształcenie zawodowe

Ramowy plan nauczania w Technikum 5-letnim -kształcenie ogólne

 

Zapoznaj się także z
Informatorem o zawodach szkolnictwa branżowego – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Accessibility Toolbar