Miło nam zakomunikować, że w ogólnopolskim badaniu Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), nasze Technikum znalazło się po raz kolejny na pozycji SZKOŁA SUKCESU! Świadczy to o wysokiej efektywności nauczania w naszej szkole i wysokich wynikach uczniów na egzaminach zewnętrznych: maturalnych i z kwalifikacji zawodowych.

WSKAŹNIKI SZKOŁY

Szczególnie cieszą nas ponadprzeciętne – na tle kraju – wyniki z matematyki, co oznacza, że dzięki wspólnej pracy nasi uczniowie poczynili bardzo duże postępy w osiągnięciach edukacyjnych. Pozycję SZKOŁA SUKCESU nasze Technikum utrzymuje od 2010 r., kiedy to po dłuższej przerwie pierwsze roczniki techników opuszczały mury szkoły. Brawo Nauczyciele i Absolwentów 2016!

Czym jest EWD? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne uczniów. Wskaźnik EWD opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów ucznia ?na wejściu?. Jak wiadomo, wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych są jednymi z częściej branych pod uwagę przy ocenie szkół. Ale? Wyobraźmy sobie, że szkoła A przez kilka lat z rzędu uzyskuje lepsze wyniki maturalne niż szkoła B. Czy oznacza to, że szkoła A lepiej pracuje z uczniami niż szkoła B? Okazuje się, że niekoniecznie: wystarczy, że szkoła A przyciąga lepiej przygotowanych gimnazjalistów, a do szkoły B trafia młodzież z gorszymi wynikami. Zatem nauczyciele z drugiej szkoły już na starcie muszą mierzyć się z wyrównywaniem braków edukacyjnych u swoich uczniów i, mimo włożonej pracy, nie zawsze będą w stanie tak przygotować podopiecznych, aby ci uzyskali wyniki porównywalne do wyników młodzieży z „lepszej” szkoły. W takiej sytuacji ocena szkoły na podstawie ?surowych? wyników egzaminów zewnętrznych bywa zazwyczaj krzywdząca. Aby uniknąć tego problemu, w badaniach Edukacyjnej Wartości Dodanej sprawdza się poziom kapitału wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w danej szkole (co odzwierciedlają indywidulane wyniki ucznia na egzaminie gimnazjalnym), a następnie porównuje z ich osiągnięciami edukacyjnymi na egzaminach maturalnych (postępy w wiedzy i umiejętnościach). EWD wykorzystując odpowiedni model statystyczny określa, jakie wyniki powinien osiągnąć każdy z uczniów na maturze, który trafia do szkoły ponadgimnazjalnej z konkretnymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki maturalne ucznia są porównywane z wynikami jego rówieśników o podobnych umiejętnościach ?na wejściu? z innych szkół w kraju. Jeżeli na egzaminie maturalnym uczniowie poradzą sobie lepiej, niż średnio wypadali inni uczniowie w kraju z podobnym wynikiem egzaminu gimnazjalnego, to EWD jest dodatnie; osiągną wynik zbliżony do wyników ogólnopolskich dla uczniów o podobnym potencjale, to EWD równe 0, a gdy wypadną gorzej niż przewidywano to na podstawie ich wyników egzaminu gimnazjalnego, to  EWD jest ujemne. Większość szkół będzie miała EWD bliskie 0 ? oznacza to, że są to szkoły, które pracują z efektywnością bliską średniej ogólnopolskiej. Są jednak szkoły o dodatnim EWD, gdzie uczniowie na egzaminach końcowych uzyskują wyniki wyższe niż przeciętnie ich koledzy w kraju i szkoły z ujemnym wynikiem EWD, gdy uczniowie będą mieć wyniki niższe niż ich rówieśnicy o podobnym potencjale.

Jak czytać wykresy EWD? Wyniki badania są przedstawione w formie wykresów uwzględniające wyniki maturalne szkół w kolejnych dwóch latach. Wyniki uczniów na maturze są odkładane na osi poziomej, a EWD (przyrost wiedzy i umiejętności uczniów) na osi pionowej. W punkcie przecięcia obu osi znajduję się szkoły, które osiągnęły przeciętne wyniki na egzaminach (wartość 100) i przeciętne EWD (wartość 0). EWD danej szkoły jest prezentowane w formie kolorowych elips reprezentujących obszar, w którym znajduje się z 95% pewnością uśredniony wynik uczniów na egzaminie i EWD. W ciemnoszarej elipsie pośrodku układu współrzędnych mieszczą się wyniki 50% szkół w kraju, a w jasnoszarej 90% szkół. Szkoły w prawej górnej ćwiartce wykresu, to SZKOŁY SUKCESU ? uzyskują wyniki egzaminów powyżej średniej ogólnopolskiej i jednocześnie ponadprzeciętne EWD. Do dolnej prawej ćwiartki wpadają szkoły, które wprawdzie uzyskują wysokie wyniki egzaminacyjne, ale nie wykorzystują w pełni potencjału swoich uczniów (SZKOŁA NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI). Lewa dolna ćwiartka to SZKOŁY WYMAGAJĄCE POMOCY ? nie tylko uzyskują wyniki maturalne poniżej średniej krajowej, ale również uczniowie, którzy do nich trafiają radzą sobie gorzej, niż można się byłoby spodziewać na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego. Szkoły w lewej górnej ćwiartce wykresu  uzyskują wprawdzie wyniki egzaminacyjne poniżej średniej krajowej, ale wysokie EWD świadczy, że skutecznie wspierają swoich uczniów (SZKOŁA WSPIERAJĄCA – znaczne postępy w nauce w stosunku do osiągnięć edukacyjnych w poprzednim etapie edukacyjnym).

Accessibility Toolbar