Rada rodziców

REGULAMIN  RADY RODZICÓW

przy Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie

 

 

Rozdział I

 

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole ? należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie

2) statucie ? należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3) dyrektorze ? należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

4) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,

5) Radzie Klasowej ? należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,

6) przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku ? należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady,

7) Prezydium ? należy przez to rozumieć Prezydium Rady,

8) Komisji Rewizyjnej ? należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady,

9) reprezentatywności ? rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału szkolnego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem.

§2

 

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,

4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,

5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego

6) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

 

Rozdział II

 

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 3

 

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ? liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania
 2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisjęskrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady  reprezentatywności rodziców.
 3. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
 4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
 5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1 ? 5

§4

 

 1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:

1) Prezydium Rady

2) Komisje Rewizyjną Rady

 1. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:

1) Przewodniczący

2) wiceprzewodniczący

3) sekretarz

4) skarbnik

5) 1 ? 3 członków

 1. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:

1) Przewodniczący

2) Sekretarz

3) 1 ? 3 członków

§5

 

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
 5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub dyrektora.
 6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 ? 5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych.
 7. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział III

 

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 §6

 

 1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, i aktów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

6) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

7) udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,

8) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,

9) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

10) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,

11) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

12) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

13) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§7

 

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w §6 ust. 3 pkt. 2 i 10
 2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

2) realizacja preliminarza Rady,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Klasowych,

5) koordynowanie prac Rad Klasowych

6) nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,

7) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz
 2. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi popisują dwaj członkowie Prezydium: przewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik lub wiceprzewodniczący

§8

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

2) Przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3) Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

4) Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 1. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób,

powoływanych na wniosek przewodniczącego.

 1. Członkowie zespołu kontrolnego maja prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 2. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

§9

 

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków, na wniosek przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

 §10

 

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
 3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

§11

 

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.
 2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,

2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i nauczycieli,

3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,

4) informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działańkontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 1. Pracami Rady Klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

Rozdział IV

 

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

 §12

 

 1. Gromadzenie funduszy oraz sposób ich wydatkowania Rada Rodziców pozostawia w kompetencjach Rady Szkoły

 

Rozdział V

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 §13

 

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

§14

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 października 2007r.

Accessibility Toolbar