KALEJDOSKOP KOMPETENCJI

Kalejdoskop kompetencji

Od początku roku szkolnego realizujemy czwarty z kolei projekt unijny „Kalejdoskop kompetencji”. Naszym partnerem jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Projekt będzie trwał przez dwa lata: 2016/17 i 2017/18. Weźmie w nim udział łącznie 298 uczniów.

W projekcie biorą udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum oraz pierwszych i drugich klas Technikum. Wspólnym celem prowadzących zajęcia i uczestników jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych w dorosłym życiu i pracy zawodowej.  Do dyspozycji naszych uczniów są rożne formy  zajęć – wspierające pokonywanie trudności, rozwijające uzdolnienia, uczące podstaw  programowania oraz propagujące wiedzę przyrodniczą.  Dodatkowo, uczniowie gimnazjum maja możliwość rozwijania swoich umiejętności społecznych w warsztatach dotyczących komunikacji interpersonalnej, rozwiązywaniu problemów w relacjach społecznych, prewencji zachowań ryzykownych w okresie dorastania oraz radzeniu sobie ze stresem.

W pierwszym semestrze 2016/17 zapraszamy  uczniów na:

  • Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze:

          – język polski (kl. I i  III gimnazjum oraz I i II Technikum )

W czasie zajęć uczniowie mają okazję rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprawnego czytania ze zrozumieniem oraz poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

          – matematyka (kl. I i III gimnazjum oraz II Technikum)

Doskonalimy kompetencje w zakresie liczenia, rozwiązywania zadań, abstrakcyjnego myślenia, analizowania i wnioskowania.

           – jęz. angielski (kl. II i III gimnazjum i I Technikum)

          Rozwijamy słownictwo związane z różnymi sytuacjami z życia potocznego. Ćwiczymy umiejętność komunikowania się z innymi osobami, poprawnego budowania zdań, wykorzystywania bogactwa języka.

            – chemia (kl. II gimnazjum)

                Uzupełniamy wiedzę podstawową o pierwiastkach i związkach chemicznych. Uczymy się słownictwa związanego z chemią jako nauką.

  • Labaratorium z fizyki (dla uczniów kl. III gimnazjum)

Zajęcia rozwijają umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych, ich analizowanie, wnioskowanie i logiczne myślenie.

  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

                – język polski (klasa III gimnazjum)

                Doskonalimy posługiwanie się językiem ojczystym

                – jęz. angielski (klasa II i III gimnazjum)

Doskonalimy swoje umiejętności językowe, uczymy się wykorzystywać poznane słownictwo w różnych sytuacjach społecznych.

  • Programowanie ze Scratchem ( dla uczniów kl. II gimnazjum)  

                Opanowujemy podstawy programowania, a jednocześnie ćwiczymy spostrzeganie, logiczne myślenie, umiejętności matematyczne.

  • Efektywne techniki uczenia się (dla uczniów klas I Technikum)

Poznajemy swój styl uczenia się oraz zasady skutecznego uczenia się. Usprawniamy czytanie, zapamiętywanie i notowanie. Mamy okazje doświadczyć własnej kreatywności ucząc się sporządzania ?map myśli?.

  • Warsztaty kompetencji społecznych

W październiku 2016 r. uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyli w warsztatach „Przyjazna klasa”. Zajęcia miały na celu  integrację nowo powstałych zespołów klasowych, wzajemne poznanie się uczestników, kształtowanie dobrych relacji. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę o emocjach  i sposobach radzenia sobie z nimi.

W klasach II gimnazjum warsztaty dotyczyły  relacjach z innymi osobami, bezpieczeństwa w trudnym czasie dorastania.

 

W grudniu szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. W ramach doposażenia placówki zakupiliśmy z funduszy Projektu tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Pracownie chemiczna i fizyczna wzbogaciły się w sprzęt laboratoryjny, gry dydaktyczne, modele i symulatory. Do pracowni polonistycznej zakupiono notebooki dla uczniów, którzy od tego momentu mogą korzystać z materiałów i  gier edukacyjnych przy ich pomocy

Dzięki zakupom udało nam się wyposażyć zaplecze dla przedmiotów przyrodniczych (chemii, biologii i fizyki ) w nowe meble i sprzęt.

Accessibility Toolbar