UWAGA KANDYDACI !

Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych przynoszą oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu w dniach 16 – 24 lipca 2019 r.

Do oryginałów w/w dokumentów należy dołączyć:

Technikum – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia się w zawodzie. W przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie rodzica kandydata, że dostarczy w/w zaświadczenie do dnia 09.08.2019 r.
Branżowa Szkoła I Stopnia – umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie (np. z OHP) o posiadaniu miejsca praktycznej nauki zawodu.

Wszyscy zakwalifikowani kandydaci przynoszą 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).